POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.TEMREX.PL

1.Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na niniejszej stronie internetowej, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób działa niniejsza strona internetowa. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane odpowiedzialnie i z zachowaniem ostrożności.

2.Poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystania przez Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 UE z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej “RODO”).

3.Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.Definicje:

 • Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE,
 • Użytkownik: każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej www.temrex.pl.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Temrex – DynaTech Sp. z o.o. z siedzibą w Urzucie (05-830) przy Al. Katowickiej 261, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000126870, NIP 5291351763 (zwany dalej: “Właściciel”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres Al. Katowicka 261, 05-830 Urzut lub na adres email: biuro@temrex.pl.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Formularze kontaktowe: Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się  z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

3.Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

4.Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

2.Temrex-DynaTech Sp. z o.o. wykorzystuje powierzone dane w celach rozliczeń podatkowych, realizacji płatności, realizacji zawartych umów.

3.Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

4.Państwa dane mogą zostać udostępnione przedsiębiorstwom z którymi Temrex – DynaTech Sp. z o. o. współpracuje i które wykonują zadania na zlecenie Temrex – DynaTech Sp. z o.o. (np. kurierzy).

5.Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

IV. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

1.Prawo dostępu do danych (“uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”): Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

2.Prawo do sprostowania danych (“dokonania korekty Państwa danych osobowych”): Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3.Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”): Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • Cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • Wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4.Prawo do przenoszenia danych (“przekazywania Państwa danych osobowych”): Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

5.Prawo ograniczenia przetwarzania danych: Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • Kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

6.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

7.Prawo do wycofania zgody: Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: biuro@temrex.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Al.Katowicka 261, 05-830 Urzut.

V. PLIKI COOKIES

Pliki cookies, tzw. “ciasteczka” są to dane informatyczne, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies zawierają m.in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

W szczególności stosujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej w celu:

 • Zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania Użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
 • Zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
 • Optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
 • Zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów.

Większość Użytkowników przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies – jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby za każdym razem otrzymywać stosowne powiadomienie. Aby zmienić ustawienia akceptacji plików cookies, należy dostosować ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

VI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia, iż Polityka Prywatności strony internetowej spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług strony internetowej.